راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران

1400/02/17     14:39
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس 1400 در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با وجود ویروس منحوس کرونا طبق وعده هرساله بصورت خودجوش و مردمی در برخی نقاط تهران برگزار شد.
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
1/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
2/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
3/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
4/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
5/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
6/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
7/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
8/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
9/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
10/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
11/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
12/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
13/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
14/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
15/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
16/16
راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در تهران
اخبار مرتبط
راهپیمایی%20خودجوش%20خودرویی%20روز%20جهانی%20قدس%20در%20آمل

راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در آمل

راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس 1400 در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با رنگ و بوی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و با وجود ویروس منحوس کرونا طبق وعده هرساله بصورت خودجوش و مردمی باشکوه هر چه بیشتر در آمل برگزار شد.

راهپیمایی%20خودجوش%20خودرویی%20روز%20جهانی%20قدس%20در%20آمل

راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس در آمل

راهپیمایی خودجوش خودرویی روز جهانی قدس 1400 در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با رنگ و بوی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و با وجود ویروس منحوس کرونا طبق وعده هرساله بصورت خودجوش و مردمی باشکوه هر چه بیشتر در آمل برگزار شد.

نظرات

نظر شما