حسین ساکی

اهدا لوازم التحریر به کودکان کار

1402/06/29     12:30
در آستانه بازگشایی مدارس، موسسه نور سپید با همراهی خیرین نسبت به تهیه و توزیع کیف مدرسه و لوازم التحریر برای خانواده های کم بضاعت و کودکان کار در این موسسه برگزار کردند.
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
1/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
2/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
3/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
4/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
5/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
6/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
7/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
8/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
9/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
10/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
11/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
12/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
13/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
14/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
15/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
16/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
17/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
18/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
19/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
20/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
21/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
22/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
23/23
اهدا لوازم التحریر به کودکان کار
نظرات

نظر شما