مهسا الویری/ علی تشکری

لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین

1400/02/16     12:28
مراسم لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان با حضور مردم قزوین در فضای باز و با رعایت پروتکل‌های اجتماعی برگزار شد.
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
1/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
2/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
3/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
4/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
5/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
6/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
7/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
8/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
9/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
10/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
11/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
12/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
13/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
14/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
15/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
16/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
17/17
لیالی قدر ، شب بیست وسوم ماه رمضان در قزوین
نظرات
پنج‌شنبه 1400/02/16 ساعت 13:22:54 | اقلیمه‌
خدا قبول کنه شب قدر ماه بندگی خداست التماس دعا☺️

نظر شما