مهدی ایمانی

برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر

1400/06/16     17:01
شهرستان اهر یکی از قطب های کشاورزی استان آذربایجان شرقی است که دارای 107 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی با بیش از 13 هزار بهره بردار کشاورزی می باشد. بنا بر اعلام جهاد کشاورزی شهرستان در سال زراعی جاری در سطح 30000 هکتار گندم دیم و آبی در شهرستان اهر کشت شده بود و پیش بینی تولید 37000 تن بود که اکنون با توجه به وجود خسارتهای ناشی از سرمازدگی، تگرگ و سیل های اخیر که در این شهرستان رخ داد برداشت محصول به 25000 تن کاهش یافت.
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
1/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
2/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
3/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
4/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
5/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
6/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
7/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
8/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
9/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
10/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
11/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
12/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
13/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
14/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
15/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
16/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
17/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
18/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
19/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
20/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
21/21
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر
نظرات

نظر شما