طاهره بابایی

انعکاس

1400/06/21     12:37
تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره و محیط پیرامون.
بدرقه خودرو عروس از سوی بستگان در یکی از کوچه های تهران
عبور کارگران ساختمانی در معابر خیابان انقلاب تهران
بساط دستفروشان در معابر خیابان انقلاب تهران
انتظار مسافر برای تاکسی در خیابان انقلاب تهران
دستفروشی زن سرپرست خانوار در معابر خیابان های انقلاب تهران
واکنش یکی از عابران و خریداران پاساژ کتابفروشی خیابان انقلاب در تهران نسبت به شیشه رفلکسی
کارتن خواب مقابل دانشگاه تهران در خیابان انقلاب تهران
جابجایی وسایل فروشگاه در یکی از پاساژ های خیابان انقلاب  تهران
خریدار نان سنتی در یکی از خیابان های میدان راه آهن تهران
گذر عابران در معابر خیابان های انقلاب تهران
گذر عابران در معابر خیابان های انقلاب تهران
حضور کودکان کار در خیابان های مرکز شهر تهران
حضور سالمندان در معابر عمومی و کوچه های تهران
حضور پلیس راهنمایی و رانندگی در یکی از چهار راه های تهران
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
صف و مسافر اتوبوس شهری تهران
مسافر اوتوبس شهری پس از یک روز کاری در تهران
تردد معلول با ویلچر در خیابان های تهران
مسافران اوتوبس شهری پس از یک روز کاری در تهران
دوچرخه سواری مرد و زن ایرانی در معابر خیابان های دانشگاه تهران
عبور نابینا در معابر خیابان انقلاب تهران
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
گذر عابر در یک روز گرم تابستان و در معابر خیابان های انقلاب تهران
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
حضور مسافران در اتوبوس شهری و خودرو شخصی در تهران
1/28
بدرقه خودرو عروس از سوی بستگان در یکی از کوچه های تهران
2/28
عبور کارگران ساختمانی در معابر خیابان انقلاب تهران
3/28
بساط دستفروشان در معابر خیابان انقلاب تهران
4/28
انتظار مسافر برای تاکسی در خیابان انقلاب تهران
5/28
دستفروشی زن سرپرست خانوار در معابر خیابان های انقلاب تهران
6/28
واکنش یکی از عابران و خریداران پاساژ کتابفروشی خیابان انقلاب در تهران نسبت به شیشه رفلکسی
7/28
کارتن خواب مقابل دانشگاه تهران در خیابان انقلاب تهران
8/28
جابجایی وسایل فروشگاه در یکی از پاساژ های خیابان انقلاب تهران
9/28
خریدار نان سنتی در یکی از خیابان های میدان راه آهن تهران
10/28
گذر عابران در معابر خیابان های انقلاب تهران
11/28
گذر عابران در معابر خیابان های انقلاب تهران
12/28
حضور کودکان کار در خیابان های مرکز شهر تهران
13/28
حضور سالمندان در معابر عمومی و کوچه های تهران
14/28
حضور پلیس راهنمایی و رانندگی در یکی از چهار راه های تهران
15/28
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
16/28
صف و مسافر اتوبوس شهری تهران
17/28
مسافر اوتوبس شهری پس از یک روز کاری در تهران
18/28
تردد معلول با ویلچر در خیابان های تهران
19/28
مسافران اوتوبس شهری پس از یک روز کاری در تهران
20/28
دوچرخه سواری مرد و زن ایرانی در معابر خیابان های دانشگاه تهران
21/28
عبور نابینا در معابر خیابان انقلاب تهران
22/28
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
23/28
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
24/28
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
25/28
گذر عابر در یک روز گرم تابستان و در معابر خیابان های انقلاب تهران
26/28
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
27/28
گذر عابر در معابر خیابان های انقلاب تهران
28/28
حضور مسافران در اتوبوس شهری و خودرو شخصی در تهران
اخبار مرتبط
انعکاس

انعکاس

تصاویری از زندگی روزمره و محیط پیرامون

انعکاس

انعکاس

تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره و محیط پیرامون.

انعکاس

انعکاس

تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره و محیط پیرامون.

انعکاس

انعکاس

تصاویری از زندگی روزمره و محیط پیرامون

نظرات

نظر شما