محمد مهیمنی

مسابقات موتورسواری در شرایط سخت

1400/11/09     08:29
راند سوم مسابقات موتور ریس کشوری با برگزاری فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی در پیست اتودروم مجموعه آیلند صبح جمعه به علت شرایط جوی و باد شدید و یخ بندان و گرفتن تعهد از موتور سواران که در صورت حادثه منجر به جرح یا فوت مسیولیت بر عهده شخص آنها میباشد با تاخیر 4 ساعته برگزار شد. و بانوان و آقایان موتور سوار در راند های جداگانه در کلاسهای مختلف از 125 سی سی تا 1400 سی سی به رقابت پرداختند ..مسابقات در غروب جمعه با دو سانحه کوچک به پایان رسید و در نهایت از برندگان تقدیر به عمل آمد
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
1/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
2/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
3/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
4/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
5/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
6/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
7/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
8/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
9/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
10/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
11/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
12/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
13/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
14/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
15/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
16/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
17/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
18/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
19/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
20/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
21/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
22/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
23/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
24/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
25/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
26/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
27/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
28/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
29/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
30/30
سومین مرحله مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور
نظرات

نظر شما