عطاء رنجبر

نبرد خروس های گلادیاتور

1401/01/23     09:06
یک فرش کهنه تنها وسیله‌ای است که برای معرکه خروس‌ها لازم است و این زبان‌بسته‌ها روی فرش با هم گلاویز می‌شوند تا پس از پریدن اگر روی زمین بیفتند، به دلیل سنگینی بدن‌شان آسیب نبینند. خروس‌بازان قبل از اینکه خروس گلادیاتور خود را به میدان بفرستند، باید با آب دادن و چرخاندن فیتیله در گلویش نفسش را چاق کنند. هر خروس با ژست و ناز و غمزه پهلوانی مخصوص خود وارد میدان می‌شود و پیش از گلاویز شدن با پرش و یورش‌های کوتاه برای حریف شاخ و شانه می‌کشد. فقط چند دقیقه طول می‌کشد تا جدال واقعی خروس‌ها شروع شود و هر خروس برای خسته و ناتوان کردن حریف هر فوت و فنی در چنته دارد رو می‌کند. معمولاً خروس‌های ضعیف در این میدان‌داری‌ها ضربه زیادی می‌بینند و آسیب‌هایی مانند کور شدن چشم تا سوراخ شدن گلو و بدن و حتی مرگ، آنها را تهدید می‌کند.
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
خروس جنگی
1/20
خروس جنگی
2/20
خروس جنگی
3/20
خروس جنگی
4/20
خروس جنگی
5/20
خروس جنگی
6/20
خروس جنگی
7/20
خروس جنگی
8/20
خروس جنگی
9/20
خروس جنگی
10/20
خروس جنگی
11/20
خروس جنگی
12/20
خروس جنگی
13/20
خروس جنگی
14/20
خروس جنگی
15/20
خروس جنگی
16/20
خروس جنگی
17/20
خروس جنگی
18/20
خروس جنگی
19/20
خروس جنگی
20/20
خروس جنگی
نظرات

نظر شما