مهدی ایمانی

بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی

1401/02/24     12:09
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی ، ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی روز جمعه 23 اردیبهشت 1401 با حضور بیش از 60 هزار نفر جمعیت از شهرهای مختلف با برگزاری رقابت در ورزش های مختلف بومی محلی از قبیل اسب سواری، دو و میدانی، طناب کشی، مچ اندازی، کشتی محلی، تیراندازی و اجزای برنامه‌های متنوع فرهنگی از جمله کوچ نمادین عشایر، رقص محلی، موسیقی عاشیقی و ... در محل قشلاق هارنای بخش آبش احمد شهرستان کلیبر برگزار گردید.
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
1/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
2/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
3/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
4/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
5/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
6/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
7/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
8/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
9/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
10/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
11/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
12/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
13/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
14/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
15/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
16/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
17/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
18/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
19/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
20/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
21/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
22/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
23/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
24/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
25/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
26/26
بیست و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی
نظرات

نظر شما