محمدرضا نظمی

زندگی در شب

1401/06/21     10:39
از ناوگان های مهم در حوزه حمل و نقل ، ناوگان راه آهن و یکی از شغل های اساسی در راه آهن ، کار در داخل قطارهای اعزامی از مبدا تهران می باشد . شکل های کار در داخل قطار متفاوت است و پرسنل داخل قطار در هر ماه با زندگی متفاوتی رو به رو هستند و گاها در ماه در چند شهر به صورت متوالی حضور دارند و شاهد تصویر هایی متفاوت و گاها یکنواخت در تمام سفرها هستند . دیدنِ ایستگاه ها ، مسیر ، مناظر هر شهر ، خستگی ، حضور در هتل ، خواب ، دوری از خانواده ، از دغدغه های مهم این شغل می‌باشد. در این مجموعه تلاش شده از چشم و نگاه پرسنل داخل قطار در طول مسیر از مبدا تهران تا مقصد شهرهای مشهد ، رشت ، خرمشهر در ساعت هایی از این زندگی عکاسی شود.
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
1/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
2/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
3/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
4/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
5/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
6/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
7/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
8/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
9/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
10/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
11/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
12/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
13/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
14/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
15/15
زندگی کاری کارکنان قطار بین شهری
نظرات

نظر شما