حیدر رضایی

آئین بهره برداری از ۷۵۰۰ طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان

1401/11/26     14:33
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان به ارزش 7 هزار میلیارد تومان صبح امروز چهارشنبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در سالن همایش های بنیاد برگزار شد.
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
1/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
2/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
3/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
4/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
5/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
6/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
7/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
8/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
9/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
10/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
11/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
12/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
13/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
14/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
15/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
16/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
17/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
18/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
19/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
20/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
21/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
22/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
23/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
24/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
25/25
آئین بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان
نظرات

نظر شما