علی تشکری

زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق

1402/06/09     11:49
میلیون ها نفر از عاشقان اباعبدالله الحسین همانند هرسال از سراسر جهان جهت شرکت در مراسم اربعین خود را به کربلا می رسانند. زائران عراقی مسیر شهرهای ناصریة تا الدیوانیه را برای رسیدن به کربلا و شرکت در اجتماع عزاداران اربعین انتخاب کرده اند.
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
1/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
2/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
3/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
4/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
5/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
6/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
7/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
8/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
9/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
10/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
11/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
12/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
13/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
14/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
15/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
16/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
17/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
18/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
19/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
20/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
21/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
22/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
23/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
24/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
25/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
26/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
27/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
28/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
29/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
30/30
زائران اربعین حسینی از ناصریه تا الدیوانیه عراق
نظرات
یکشنبه 1402/06/12 ساعت 23:45:56 | معصومه لشکری پاشا
عالی بود از نگاه زیبا و عکاسی خوبتان لذت بردم درپناه اباعبدالله باشید

نظر شما