محسن رضایی

اجرای ارکستر سمفونیک تهران -۱

1402/07/06     15:54
اجرای ارکستر سمفونیک تهران شامگاه چهارشنبه با اجرای قطعاتی از سمفونی شماره 7 بتهون، رقص در سمنگان اثر حسین ناصحی، رقص های مجاز شماره 1، 4، 5 ، 10 و قسمت اول سمفونی شماره 4 برامس به رهبری منوچه صهبائی در تالار وحدت اجرا شد.
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
1/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
2/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
3/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
4/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
5/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
6/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
7/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
8/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
9/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
10/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
11/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
12/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
13/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
14/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
15/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
16/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
17/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
18/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
19/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
20/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
21/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
22/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
23/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
24/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
25/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
26/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
27/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
28/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
29/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
30/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
31/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
32/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
33/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
34/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
35/35
اجرای ارکستر سمفونیک تهران
اخبار مرتبط
اجرای%20ارکستر%20سمفونیک%20تهران%20-2

اجرای ارکستر سمفونیک تهران -2

اجرای ارکستر سمفونیک تهران شامگاه پنج شنبه با اجرای قطعاتی از سمفونی شماره 7 بتهون، رقص در سمنگان اثر حسین ناصحی، رقص های مجاز شماره 1، 4، 5 ، 10 و قسمت اول سمفونی شماره 4 برامس به رهبری منوچه صهبائی در تالار وحدت اجرا شد.

نظرات

نظر شما