امین فائضی

راهپیمایی روز قدس در شیراز

1401/02/10     08:23
راهپیمایی روز قدس 1401 بعد از دو سال که به خاطر مسایل کرونایی با حضور مردم برگزار نمی‌شد، امسال در آخرین جمعه ماه رمضان با حضور گسترده مردم در شیراز برگزار شد.
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
راهپیمایی روز قدس در شیراز
1/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
2/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
3/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
4/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
5/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
6/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
7/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
8/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
9/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
10/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
11/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
12/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
13/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
14/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
15/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
16/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
17/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
18/18
راهپیمایی روز قدس در شیراز
نظرات

نظر شما