مطهره سپاهی

گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان

1401/02/26     14:27
کاشان؛ شهری دوست داشتنی در استان اصفهان است درست است که این شهر با بناهای تاریخی و آب و هوای کویری اش گره خورده ولی محبوبیت آن به دلیل برگزاری مراسم جذاب گلاب گیری و صادرات گلاب درجه یک است. آیینی که قرن هاست در فرهنگ این شهر ریشه دوانده و آوازه کیفیت و مرغوبیت گلاب های حاصل از این مراسم به آن سوی مرزهای جهانی رسیده است.
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
1/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
2/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
3/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
4/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
5/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
6/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
7/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
8/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
9/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
10/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
11/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
12/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
13/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
14/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
15/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
16/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
17/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
18/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
19/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
20/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
21/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
22/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
23/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
24/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
25/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
26/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
27/27
گلاب گیری در روستای حسنارود کاشان
نظرات

نظر شما