مهرداد ابراهیمیان

انعکاس

1401/11/08     13:16
تصاویری از زندگی روزمره و محیط پیرامون ، شهرهای استان گلستان و هرمزگان
حضور کارگران فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
حضور کارگران فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
باغات زیتون شهرستان خان ببین استان گلستان
حضور کارگران فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
حضور کارگر فصلی زن در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
حضور کارگر فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
حضور کارگران فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
حضور کارگران فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
جمع آوری زیتون های برداشتی از باغات بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
برداشت پرتغال از باغات بزرگ شهر رودان استان هرمزگان
درختان پرتغال باغات بزرگ شهر رودان استان هرمزگان
درخت کهور شهر رودان استان هرمزگان
اهالی محلی و درختان کهور در منطقه نازدشت استان هرمزگان
بازار سنتی و لوازم خانگی شهر اینچه برون استان گلستان
بازار سنتی ماهی فروشان بندر ترکمن استان گلستان
استخرهای پرورش ماهی در  بندر ترکمن استان گلستان
فروشنده ماهی در بازار سنتی ماهی فروشان بندر ترکمن استان گلستان
فروشنده ماهی در بازار سنتی ماهی فروشان بندر ترکمن استان گلستان
خودرو حمل ماهی در بازار سنتی ماهی فروشان بندر ترکمن استان گلستان
مرغ ماهی خوار در تالاب نازدشت استان هرمزگان
1/20
حضور کارگران فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
2/20
حضور کارگران فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
3/20
باغات زیتون شهرستان خان ببین استان گلستان
4/20
حضور کارگران فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
5/20
حضور کارگر فصلی زن در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
6/20
حضور کارگر فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
7/20
حضور کارگران فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
8/20
حضور کارگران فصلی در حال برداشت زیتون در مزارع بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
9/20
جمع آوری زیتون های برداشتی از باغات بزرگ شهرستان خان ببین استان گلستان
10/20
برداشت پرتغال از باغات بزرگ شهر رودان استان هرمزگان
11/20
درختان پرتغال باغات بزرگ شهر رودان استان هرمزگان
12/20
درخت کهور شهر رودان استان هرمزگان
13/20
اهالی محلی و درختان کهور در منطقه نازدشت استان هرمزگان
14/20
بازار سنتی و لوازم خانگی شهر اینچه برون استان گلستان
15/20
بازار سنتی ماهی فروشان بندر ترکمن استان گلستان
16/20
استخرهای پرورش ماهی در بندر ترکمن استان گلستان
17/20
فروشنده ماهی در بازار سنتی ماهی فروشان بندر ترکمن استان گلستان
18/20
فروشنده ماهی در بازار سنتی ماهی فروشان بندر ترکمن استان گلستان
19/20
خودرو حمل ماهی در بازار سنتی ماهی فروشان بندر ترکمن استان گلستان
20/20
مرغ ماهی خوار در تالاب نازدشت استان هرمزگان
اخبار مرتبط
انعکاس

انعکاس

تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره و محیط پیرامون.

انعکاس

انعکاس

تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره و محیط پیرامون.

انعکاس

انعکاس

تصاویری از زندگی روزمره و محیط پیرامون

نظرات
سه‌شنبه 1401/11/25 ساعت 10:42:33 | حمید رضا اردستانی
هر کدام از این عکس ها یک سوژه خوب بود چرا همه را با ادغام کردین؟

نظر شما