حسین ساکی

زلزله و زمستان در خوی

1401/11/15     15:40
خرابی‌های زلزله از یک سو، نگرانی مردم از پس‌لرزه‌های متعدد و همچنین برف و سرمای هوا از سوی دیگر شرایط را برای زلزله‌زدگان خوی سخت‌تر کرده است.
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
آسیب دیدگان زلزله خوی
1/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
2/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
3/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
4/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
5/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
6/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
7/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
8/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
9/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
10/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
11/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
12/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
13/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
14/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
15/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
16/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
17/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
18/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
19/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
20/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
21/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
22/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
23/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
24/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
25/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
26/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
27/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
28/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
29/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
30/30
آسیب دیدگان زلزله خوی
اخبار مرتبط
زلزله%20و%20زمستان%20در%20خوی

زلزله و زمستان در خوی

خرابی‌های زلزله از یک سو، نگرانی مردم از پس‌لرزه‌های متعدد و همچنین برف و سرمای هوا از سوی دیگر شرایط را برای زلزله‌زدگان خوی سخت‌تر کرده است.

نظرات

نظر شما