حیدر رضایی

پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی

1401/12/14     11:50
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی آخرین مجتمع پالایشگاهی در حال توسعه پارس جنوبی است که مراحل ساخت و راه‌اندازی آن از سوی شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران ازسوی مجموعه‌ای از پیمانکاران داخلی به رهبری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) انجام شده است.
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
1/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
2/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
3/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
4/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
5/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
6/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
7/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
8/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
9/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
10/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
11/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
12/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
13/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
14/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
15/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
16/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
17/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
18/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
19/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
20/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
21/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
22/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
23/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
24/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
25/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
26/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
27/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
28/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
29/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
30/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
31/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
32/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
33/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
34/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
35/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
36/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
37/37
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی
نظرات

نظر شما