اکبر جعفری

مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان

1401/12/17     14:53
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان و جشن ولادت حضرت مهدی موعود (عج) با حضور و سخنرانی حضرت آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمه گرگان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در روز نیمه شعبان در حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان با حضور علما و روحانیون شیعه و سنی استان گلستان برگزار شد.
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
1/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
2/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
3/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
4/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
5/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
6/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
7/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
8/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
9/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
10/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
11/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
12/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
13/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
14/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
15/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
16/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
17/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
18/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
19/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
20/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
21/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
22/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
23/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
24/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
25/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
26/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
27/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
28/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
29/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
30/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
31/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
32/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
33/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
34/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
نظرات

نظر شما