منصوره قلیچی

درمانده

1400/04/13     20:00
آب های روان فاضلاب می شود جلوی خانه ها. در قبرستان، روستا و محله . فاضلاب اگر چه از خانه ها بیرون می رود اما در کوچه ها دفع می شود. بیماری مردم از همین فاضلاب هایی که خودشان در کوچه و خیابان رها کرده اند، تشدید می شود. مردم بیماری را اگر از کوچه و خیابان نگیرند از بادهایی خواهند گرفت که آلودگی را به ریه هایشان می فرستد. آنها آلودگی را نفس می کشند و مردم را به بیمارستان هایی می کشاند که خودشان در بهداشت درمانده اند. کسی همت پاک کردن زندگی آنها را از آلودگی های زمینی و هوایی ندارد. مردم زابل یا خودشان هم بی اهمیت شده اند و یا توان زدودن آن را ندارد. کسی خود را مسئول نمی داند به آنها آموزش دهد که این زندگی می تواند بهتر باشد اگر کمی هم خودشان بخواهند. مسئولان در زابل به فرهنگ سازی بین مردم آنقدر بی توجه شده اند که همچنان تولد فرزندان معلول در خانواده ها عادی است. درمان و بهداشت امکانات می خواهد اما امکان درمان برای زابل نشینان به اندازه ای که نیاز دارند در روستاهایشان فراهم نیست.
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
1/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
2/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
3/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
4/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
5/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
6/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
7/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
8/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
9/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
10/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
11/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
12/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
13/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
14/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
15/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
16/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
17/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
18/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
19/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
20/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
21/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
22/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
23/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
24/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
25/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
26/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
27/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
28/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
29/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
30/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
31/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
32/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
33/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
34/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
35/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
36/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
37/37
فقر و محرومیت مردم زابل سیستان و بلوچستان
اخبار مرتبط
زابل%20،%20شهر%20سوخته

زابل ، شهر سوخته

زابل شهر کوچکی است، اما مشکلات بزرگی دارد.جایی که بیکاری و فقر دارد، وهر جا بیکاری و فقر هست، فسادهم هست.زابل نگرانی دیگری هم دارد. نگران کودکانی که غذای خوب ندارند، بهداشت ندارند، تفریح و رفاه ندارند و جز بازی با تل ماسه‌ها که همیشگی است؛ چاره دیگری برای انتخا ب زندگی بهتر پیش روی خود ...

زابل%20،%20شهر%20سوخته

زابل ، شهر سوخته

زابل شهر کوچکی است، اما مشکلات بزرگی دارد.جایی که بیکاری و فقر دارد، وهر جا بیکاری و فقر هست، فسادهم هست.زابل نگرانی دیگری هم دارد. نگران کودکانی که غذای خوب ندارند، بهداشت ندارند، تفریح و رفاه ندارند و جز بازی با تل ماسه‌ها که همیشگی است؛ چاره دیگری برای انتخا ب زندگی بهتر پیش روی خود ...

نظرات

نظر شما